top of page

#19 

 

Du bes die Stadt

 

Refrain

Du bess die Stadt, op die mer all he stonn
Du häs et uns als Pänz schon aanjedonn
Du häs e herrlich Laache em Jeseech
Du bess die Frau, die Rotz un Wasser kriesch

Jrau ding Hoor un su bunt di Kleid
Du häs Knies en der Bud, doch de Näjele rut
Jrell jeschmink un de Fott jet breit
E Jlöck, dat deer dat all jot steit

Refrain Wiederholung

Frech wie Dreck, doch et Hätz ess jot
E klei bessje verdötsch, met nix jet am Hot
Jot jelaunt, dat et bal schon nerv
All dat hammer vun dir jeerv

Refrain Wiederholung

Du bess die Stadt am Rhing, däm jraue Strom
Du bess verlieb en dinge staatse Dom
Du bess en Jungfrau un en ahle Möhn
Du bess uns Stadt un du bess einfach schön

Du bess uns Stadt un du bess einfach schön

bottom of page