top of page

#31 

Nie mer Fastelovend

Do wors verkleidt als Schneeleopard
weld am Danze op ding eige Aat
Do wors Kölle en jeder Bewägung
Et es su lang her.

Refrain 1:

Mir han jede Kneip op der Kopp gestallt
Un jeder hät vun dingem Laache verzallt
Dann han mir uns verlore
em Getümmel om Aldermaat
Un ich sök dich jedes Johr

Met der Trumm Trumm Trumm,
Met der Trumm Trumm Trumm,
Met der Trumm Trumm Trumm
Mer trecke durch de Veedel
met der Trumm Trumm Trumm
Bes mer dich gefungen han
Un ich sag:

Refrain 2:

Nie mehr Fastelovend,
Nie mehr rud un wieß
Nie mehr Fastelovend - Ohne dich

Dä Typ hinger dir
wor am Baggere wie jeck,
mir han Trone gelaach,
dat wor unse Augenbleck.
Zo nem Leed us de Nineties,
woodt die Naach legend är
Mir han uns gewünsch,
dat et för immer su wör.

Refrain 1 und 2

Refrain 2

 

bottom of page