top of page

#14 

 

Halleluja

 

Refrain:

Halleluja, Halleluja, Halleluja

 

Ich han gehoot, et jitt e Leed
Dat jeder kennt un jeder singk
Och wenn do met Musik nix am Hot häs
Egal ob do am fleeje bes
Oder jenoch häs, vun all dem Driss
Nimm dir e Hätz un sing
Halleluja

Halleluja, Halleluja, Halleluja

Do häs jedach et Lääve hät ne Sinn
Alles weed jod, alles haut hin
Un häs do dann di Liehrgeld berappe müsse
Ejal wie deef do jefalle bes,
Wie ramponiert do widder küss
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja

Halleluja, Halleluja, Halleluja (2X)

Egal wie secher do dir bes
Wenn ene schwatze Engel ding Siel dir bütz
Nimm dir e Hätz un sing Halleluja

Do häs ne leeve Minsch nevven dir
Alles god im Jetz un Hier
Dä Himmel blau, su wigg ding Auge luure

Halleluja,Halleluja,Halleluja (2X)

bottom of page